Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl.m. Prahy a skládá se ze 3 částí:

  1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  2. ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
  3. zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu hl. m. Prahy správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Zkoušku z praktické jízdy a z ovládání a údržby vozidla, můžete vykonat pouze pokud nejprve úspěšně napíšete písemný test z pravidel. Je třeba 43 z 50 bodů. Pokud test neuděláte, je třeba zkoušku opakovat. 

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za případnou opakovanou zkoušku se Magistrátu hl.m. Prahy platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
Ovládání a údržba vozidla 200 Kč
Praktická jízda 400 Kč