Výměna řidičského průkazu

Řidiči (ať již cizinci či občané České republiky), kteří mají v ČR tzv. „obvyklé bydliště“ a jsou držiteli řidičského průkazu EU, mají možnost, ne povinnost si jej vyměnit za český řidičský průkaz.

Držitelé řidičského průkazu vydaného tzv. "cizím státem" (jiný než EU) mají za stanovených podmínek povinnost výměny za český řidičský průkaz. Jedná se nejčastěji o cizince, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České  repukbliky. Musí si požádat o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, jde-li o cizince.

 

Pokud se jedná o řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Pokud řidičský průkaz neodpovídá těmto úmluvám („řidičský průkaz neodpovídající úmluvám“), potom jej lze vyměnit za těchto podmínek:

 • jedná se o řidičský průkaz neodpovídajícího úmluvám, který byl vydán státem, jenž na základě vzájemnosti uznává řidičské průkazy s Českou republikou. Pro účely výměny musí kromě řidičského průkazu řidič předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • pokud nebyl vydán takovým státem, musí řidič, který chce řidičský průkaz vyměnit absolvovat:
  • přezkoušení v autoškole
  • lékařskou prohlídku k prokázání zdravotní způsobilosti (lékařský posudek)

Podrobnosti k výměně řidičského průkazu najdete v zákonu č. 361/2000 Sb. v § 116

Podrobnosti k přezkoušení na výměnu řidičského průkazu:

Co je třeba přinést do autoškoly?

 • Váš platný řidičký průkaz, který neodpovídá Úmluvám
 • přihlášku do autoškoly

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Záleží jen na Vás.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení s skutečnosti, že řada cizinců v České republice dosud nejezdila a, u skupiny B zařazujeme následující minimální rozsah:

Teorie

 • 2 hodiny konzultace zejména z problematiky předpisů o provozu vozidel

Praxe

 • 4 hodiny výcviku v řízení vozidla

doporučujeme u každé další skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu v rozsah 2 vyučovacích hodin tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik z tohoto předmětu.

Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o výměnu řidičského průkazu na registru řidičů (Magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 30 dní

Ceník

 

Výměna zahraničního řidičského průkazu

B – výměna zahraničního ŘP
základní balíček 2h teorie, 4 h praktická jízda skupina B
12 900 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.