L17 – řidičský průkaz od 17 let

Od 1. 1. 2024 smí žadatel o řidičské oprávnění absolvovat závěrečnou zkoušku a řidičský průkaz mu může být udělen již od věku 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce (zpravidla rodič).

 

Výcvik v autoškole probíhá stejným způsobem jako u ostatních žadatelů. Doporučuje se začínat ne dříve nežli ve věku 16,5 roku.

Do dosažení věku 18 let smí řídit jen s omezením za přesně stanovených podmínek pouze s doprovodem tzv. „mentora“. Mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Do ovládání vozidla není oprávněn fyzicky zasahovat.

Mentor nesmí vykonávat doprovod pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo když je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

Mentor je povinen na výzvu policisty (nebo jiné oprávněné osoby) prokázat svou totožnost a na výzvu se podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Podmínky pro řízení pod dohledem mentora jsou uvedeny v § 83a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

O zapsání mentora lez pořádat kdykoli na registru řidičů. Nejlepší je to při žádosti o řidičské oprávnění. Ušetří se tím správní poplatek 100,- Kč. Současně se doporučuje požádat o sdělování změn v registru řidičů jak u žadatele, tak i u mentora. Možné je to např. pomocí sms. Podrobnosti Vám sdělí na registru řidičů.

Jaké podmínky musí splňovat mentor:

a) mít uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) být posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B

c) být posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B (vybodování, správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel)

 

d) nemít aktuálně zadržený řidičský průkaz,

e) nemít v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) souhlasit s takovým zápisem.

Každý 17 letý řidič smí mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory

 

Registr řidičů zápis mentora zruší, když:

  • o to sedmnáctiletý řidič požádá, nebo
  • když mentor přestane splňovat některou z povinných podmínek

O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí jak sedmnáctiletého řidiče, tak i mentora. Zrušení zápisu mentora v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.

 

Podrobnosti najdete v § 83a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ZDE

Zajímavé informace zpracované Asociací autoškol ČR najdete na webu www.autoskolaL17.cz nebo www.L17.cz